23 Oktober, 2017
ALGEMENE VOORWAARDEN
   

Algemene voorwaarden downloaden 

Algemene leveringsvoorwaarden Triplesol

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: De voorwaarden zoals deze uitsluitend eenzijdig zijn opgesteld door Triplesol. Geen andere algemene voorwaarden kunnen betrekking hebben op een koopovereenkomst met Triplesol, welke niet nadrukkelijk zijn bekrachtigd alvorens de overeenkomst is opgetekend. Dit document laat onverlet de aansprakelijkheid op grond van de wet.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Installatie: Het volledige PV-systeem bestaande uit alle daartoe behorende componenten, namelijk de PV-panelen, omvormer, montagemateriaal, benodigde onderdelen voor de meterkast, ballast en de werkzaamheden om de installatie te bevestigen, aan te sluiten en in werking te stellen. De installatie zal voldoen aan de koopovereenkomst zoals opgetekend en bevestigt door u.
Installateur: De door Triplesol gecontracteerde installateur die de installatie uitvoert.
Offerte: De aangeboden offerte vóór deze door u getekend is. Hierna wordt het document een overeenkomst.
Overeenkomst: De getekende offerte is een rechtsgeldig document met daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor Triplesol en u. Het is een koopovereenkomst van de uit te voeren installatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Producent: De fabrikant van de panelen, omvormer of montagemateriaal.
PV-panelen:  Fotovoltaïsche zonnepanelen.
PV-systeem: De volledige configuratie bestaande uit de PV-panelen, de omvormer en het montage materiaal.
Triplesol: Dat zijn wij! Triplesol laat de installatie uitvoeren door autonome installateurs.
U: De consument; klant van Triplesol. [Terug]

 

Artikel 2 – Identiteit van Triplesol

Triplesol
Muyeveld 47
3645 VH Vinkeveen
KVK # 58090010
BTW # 124855295 B01

Bezoek- en postadres:

Muyeveld 47
3645 VH Vinkeveen
0297 – 262647

info@triplesol.com  [Terug]

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Triplesol en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Triplesol en u.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt dit document aan u beschikbaar gesteld en elektronisch meegezonden met de offerte.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2ᵈᵉ lid van overeenkomstige toepassing en kunt u zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.
 4. Eventuele nietigheid van één of meer clausules in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules. [Terug]

 

Artikel 4 – Offerte voor zonnepanelen

 1. Aanbiedingen van Triplesol zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door Triplesol worden ingetrokken.
 2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de installatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door u mogelijk te maken. Als Triplesol gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden Triplesol geenszins. Opgegeven rendementen, te verwachten subsidiegelden en opbrengsten dienen als richtlijnen voor uw beslissing en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. De offerte vermeldt binnen welk termijn de volledige installatie kan worden opgeleverd, maar is niet bindend.
 4. De offerte vermeldt een vast bedrag dat betaald moet worden vóór de installatie wordt uitgevoerd.
 5. Elke offerte bevat de volgende informatie:
  1. Triplesol kan na het ontvangen van de getekende offerte besluiten af te zien van de installatie door de offerte niet te bevestigen.
  2. De prijs en wijze van betaling.
  3. De geldigheidsduur van de offerte, dan wel de termijn waarbinnen Triplesol de prijs garandeert.
  4. De manier waarop U, voor het sluiten van de overeenkomst, de door u in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst kunt herstellen.
  5. Uw gegevens, zoals deze bij Triplesol bekend zijn.
 6. De methode waarop u de offerte kunt bekrachtigen [Terug]

 

Artikel 5 Overeenkomst

 1. De overeenkomst kent 3 stadia:
  1. Triplesol stuurt u een offerte;
  2. U accepteert de offerte en stuurt deze terug;
  3. Triplesol stuurt u binnen dertig dagen een bevestiging.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van onze bevestiging en als u hebt voldaan aan de door Triplesol gestelde voorwaarden.
 3. Indien u de offerte langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Triplesol onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de getekende offerte. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Triplesol is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Triplesol passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het voor een veilige webomgeving. Bij het elektronisch betalen, zal Triplesol daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Triplesol kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Triplesol op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet te sluiten, zijn wij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren, uit te stellen of aan de uitvoering bijzondere betalingsvoorwaarden te verbinden.
 6. Triplesol is verplicht het u te melden als de door u verlangde installatie niet haalbaar is of als er onjuistheden zijn in uw bestelgegevens.[Terug]

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De wet stelt dat wanneer u de offerte ondertekent, u gedwongen bent voor de installatie te betalen of u hem afneemt of niet. Triplesol ziet af van dit recht en geeft u ook na bevestiging van ontvangst de gelegenheid om de bestelling te annuleren. Neemt u met Triplesol contact op om de bestelling te beëindigen en de kosten daarvan op te vragen. In principe verlangt Triplesol alleen een schadeloosstelling ter hoogte van de geleden schade, maar geeft geen boete voor de verloren gegane winst.
 2. Indien u ook al een bedrag betaald hebt voor de installatie zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald. Op dit bedrag worden de door Triplesol gemaakte kosten verrekend.
 3. Vanaf het moment dat de installatie het magazijn van Triplesol verlaat, met als doel geïnstalleerd te worden op uw dak, is herroepingsrecht in elk geval uitgesloten. [Terug]

 

Artikel 7 – Prijs

 1. De prijs voor de installatie staat aangegeven op de offerte. Inbegrepen in de prijs is de montage en oplevering van het pakket.
 2. Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden installaties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; accijns en btw-verhogingen, of als Triplesol een verhoging in de eigen inkoopprijzen door moet berekenen, ook als Triplesol de prijsstijging had kunnen voorzien.
 4. Prijsstijgingen om de winstmarge van Triplesol te verhogen zijn uitgesloten na het bevestigen van de offerte.
 5. Prijsverhogingen die niet voortvloeien uit een wetswijziging en een stijging van 5% bovenop de offerte prijs vormen, stellen, u in de gelegenheid de bestelling te annuleren. [Terug]

 

Artikel 8 – Wijzigingen

 1. U bent toegestaan wijzigingen door te geven met betrekking tot de overeenkomst, de installatie en de datum van uitvoer als u deze tijdig en direct naar Triplesol communiceert. Hier kunnen eventuele kortingen of kosten uit voorvloeien die in overleg worden bepaald. Er is eventueel ook een termijnverlenging verbonden aan de wijzigingen. Informeert u vooraf naar de haalbaarheid van uw wijzigingen.  [Terug]

 

Artikel 9 – Levering van uw zonnepanelen

 1. Triplesol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de getekende offertes, het plannen en uitvoeren van de installatie.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Triplesol kenbaar hebt gemaakt. U bevestigt dit adres middels de offerte. Als u verzuimt deze te controleren kunnen leveringen uitlopen en kosten voor u stijgen.
 3. U wordt telefonisch benaderd om een afspraak te maken over de aflevering en ontvangt een elektronische bevestiging van de afspraak.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 weken uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of er onvolkomenheden zijn in de door u verzorgde informatie die een goede afhandeling van de order verhinderen. Is het laatste aan de orde, dan vangt de termijn van 10 weken nadat alle informatie door u verzorgd is opnieuw aan. Indien de bezorging vertraging ondervindt dat aan Triplesol te wijten is, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd binnen de 10 weken ontvangt u ten minste 20 dagen voor het verstrijken van de 10 weken bericht dat de termijn wordt overschreden en wanneer wel opgeleverd kan worden. U hebt na het verstrijken van de 10 weken het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Het kan voorkomen dat op de afgesproken datum niet geleverd kan worden door een intern probleem bij Triplesol of de installateur. Er wordt dan met u een nieuwe datum van levering afgesproken. Zou de genoemde datum niet binnen de 10 weken levertijd passen dan hebt u het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Hiervoor vereisen wij geen schriftelijke ingebrekestelling.
 6. In geval van ontbinding zal ten gunste van het vorige lid Triplesol het bedrag dat u betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een bestelde paneel onmogelijk blijkt te zijn, zal Triplesol zich inspannen om een vervangende, vergelijkbare installatie aan te bieden. Hierover wordt met u contact opgenomen om dit met u te bespreken. Wanneer de prijzen van de 2 installaties niet overeenkomen zal een passende regeling worden getroffen.
 8. U bent verplicht voor de installateur een veilige en toegankelijke werkomgeving te creëren:
a. De installateurs moeten gedurende de installatie vrije toegang hebben tot het werkterrein met enige tijdsspeling meegerekend voor uitloop van de werkzaamheden. De toegangsweg naar de installatielocatie is vrij en er kan besteigering worden geplaatst als nodig.
b. Indien u hebt aangegeven dat u beschikt over bergruimte moet de plaats van opstelling geschikt zijn voor tijdelijke opslag van de ingepakte installatie totdat deze volledig op het dak bevestigd is.
c. U bent verplicht te melden of er gevaarlijke situaties zijn bij het installeren die een risico kunnen vormen voor de installateurs en stelt Triplesol hiervan ruim voor de installatiedatum op de hoogte;
d. Is er asbest rond of nabij de locatie waar de installatie moet plaatsvinden, stel Triplesol dan vooraf op de hoogte. Dit kan grond zijn om de order te annuleren.
e. Er zijn geen andere werkzaamheden op de installatielocatie aan de gang die een vlot en volledig uitvoeren van de installatie door de installateurs verhinderen.
f. U bent verantwoordelijk voor de geschiktheid van het dak en de ander met de installatie gemoeide attributen van het huis om de installatie probleemloos te kunnen plaatsen. Verzuimt u hierin dan zijn de eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor uw rekening.
 1. Het is niet toegestaan om andere aanwijzingen te overhandigen aan de installateurs die niet zijn opgenomen in de koopovereenkomst met betrekking tot de plaatsing van de installatie.
 2. U staat de installateurs van Triplesol toe besteigering dan wel andere hulpmiddelen te gebruiken waarop reclamedoeken van Triplesol kunnen worden bevestigd.
 3. Het is uw recht de installatie te schorsen en op te zeggen maar eventuele kosten en complicaties die hieruit voortvloeien waaronder ook inspanningskosten, verwerkingskosten, materiële kosten, arbeidskosten, maatregelen en termijnverlengingen zijn voor uw rekening. Vraagt u deze kosten op voordat u overgaat tot opzegging of schorsing. Schorst u de werkzaamheden voor meer dan 2 maanden dan is Triplesol gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Wanneer u op datum van installatie op de afgesproken tijd niet bereid bent of in staat bent de installatie af te nemen, dan zijn de hieruit voortkomende kosten voor uw rekening. Na een aanmaning zal een periode van 5 dagen reactietijd voor u zijn ingepland. Wanneer deze periode verstrijkt kan, de installatie doorverkocht worden en is de resterende omzetverlies voor uw rekening.
 5. Indien Triplesol goed gegronde reden heeft te vrezen dat u niet kan voldoen aan uw betalingsverplichtingen, mag Triplesol u de opdracht geven de bestaande twijfels te ontkrachten. Kunt u dit niet binnen de opgegeven periode, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Als u surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard, is Triplesol ook gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Eventuele aanspraak dat Triplesol maakt op schadevergoeding is door zulk een ontbinding niet onverlet.
 6. Noch Triplesol, noch de installateurs accepteren verantwoordelijkheid voor het aansluiten van de installatie op het elektriciteitsnetwerk, maar beloven u wel zo goed mogelijk daarin bij te staan.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de installatie berust bij Triplesol en de installateur tot het moment dat de installatie volledig op uw dak bevestigd is.
 8. U mag de installatie, als deze nog niet is geplaatst, niet uitpakken. Evenmin bent u toegestaan de installatie, als deze nog in opslag is, zelf te verplaatsen. Doet u dit toch en breekt u één of meerdere delen van de installatie, dan zijn de gevolgen van uw handelingen voor uw eigen rekening.
 9. Als de installatie uitloopt en er wordt afgesproken dat de materialen en eventuele gereedschap van de installateur bij u worden ondergebracht, dan bent u volledig aansprakelijk als er enige schade aan de achtergelaten spullen wordt geconstateerd.
 10. Als de installatie voltooid is, test de installateur deze voor u. Accepteert u de resultaten, tekent u dan het opleverformulier. De installatie is dan aanvaard.
 11. U mag de installatie niet in gebruik nemen voor u deze aanvaard hebt. Doet u dit toch, dan is de installatie aanvaard.
 12. Wanneer de installatie aanvaard is, ontvangt u van Triplesol een factuur. Deze mag niet met derden worden verrekend, tenzij anders afgesproken [Terug]

 

 

Artikel 10 – Schade aan uw zonnepanelen

 1. Zowel Triplesol, de installateur als u kan aanspraak maken op schadevergoeding.
 2. Het kan voorkomen bij het plaatsen van de installatie dat de kosten voor Triplesol stijgen, hetgeen Triplesol in gene aan te rekenen valt. In zo een geval kan u de extra gemaakte kosten doorberekend worden in de eindfacturering. Ingeval er extra kosten gemaakt worden, dan kunnen deze aan u worden doorberekend in de facturering.
 3. Als u Triplesol niet op tijd waarschuwt voor een factor waardoor Triplesol tijdsverlies oploopt of kosten maakt, waar dit wel uw verplichting was om dit te melden ten einde de installatie soepel te laten verlopen, dan kan Triplesol kosten in rekening brengen voor de verloren gegane werktijd en extra kosten.
 4. Wanneer zich een situatie voordoet waardoor u in geen enkel redelijk opzicht kan verwachten dat Triplesol nog kan voldoen aan de verplichtingen in de overeenkomst, kan deze worden gewijzigd of ontbonden.
 5. Triplesol zal u schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen als er veranderingen komen in de leveringstermijn en als u wordt aangeslagen voor extra kosten.
 6. Triplesol vrijwaart u voor schade aan derden die wordt aangericht tijdens de werkzaamheden van de installateurs.
 7. Triplesol accepteert aansprakelijkheid tot een bedrag van € 500.000,- als bij de installatie van het systeem schade ontstaat die te wijten is aan een grove fout of opzet van de installateurs.
 8. Uitbetaling van eventuele schadevergoeding die niet voortkomt uit een grove fout of opzet geschiedt ter hoogte van het bedrag op de offerte. De schade moet op een tijdige wijze gemeld worden en natrekbaar zijn.
 9. Indirecte en/of immateriële schade wordt nimmer vergoed. Onder deze rubriek valt onder meer bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering of de bijkomende kosten van de plaatsing van de installatie.
 10. Het recht op schadevergoeding dat voortkomt uit de installatie is 6 maanden na aanvaarding niet meer te verhalen op Triplesol, tenzij u kunt aantonen waardoor u niet had kunnen weten dat er schade was tot het punt van melding.
 11.  Als er een aantoonbare installatiefout is gemaakt die later pas gevolgen kreeg, dan vergoedt Triplesol de kosten van het verhelpen van het probleem en betaalt eventuele gevolgschade uit.
 12. Had u de schade eerder kunnen constateren en is er sprake van enige nalatigheid met betrekking tot de spoed waarmee dit gemeld is, dan is de klacht bij Triplesol niet ontvankelijk voor behandeling.
 13. Wanneer uw voordeel wordt vastgesteld als zijnde dat de opbrengsten geen verhouding houden tot de reparatiekosten, kan een dekkende schadevergoeding worden betaald te uwen genoegen. Kan dit niet worden vastgesteld, dan hebt u recht op een vervanging van gebroken onderdelen van de installatie, tenzij deze buiten de garantietermijn vallen.[Terug]

 

Artikel 11 – Overmacht en andere

 1. Als u een bouwvergunning nodig had of financiële steun voor het project en deze toch niet kon krijgen, dan mag u de installatie eenzijdig annuleren. Hiervoor geldt dat u deze voorwaarden wel van te voren kenbaar heeft gemaakt en u nadat de afwijzing bij u bekend is geworden en ten hoogste 3 werkweken na de bestelling verricht te hebben, bericht hebt gegeven dat u de installatie niet kunt laten uitvoeren. Doet u dit te laat, dan kunnen eventuele kosten in rekening worden gebracht voor uw verzuim.
 2. Overmacht geldt alleen wanneer een niet te overziene feit het onmogelijk maakt met de installatie verder te gaan. In dit scenario moet er een vergoeding van de gemaakte kosten worden gemaakt aan de geslachtofferde partij als er sprake is van geleden schade.
 3. Wanneer u of Triplesol niet kan voldoen binnen de gestelde periode aan het leveringstermijn door situatie van overmacht, kan de installatie worden opgeschort tot een later moment. 
 4. Triplesol is niet aansprakelijk voor:
  1. arbeidsongeregeldheden bij installateurs of onder eigen personeel zoals bijvoorbeeld een staking;
  2. transportproblemen;
  3. brand en verlies van te verwerken goederen, door bijvoorbeeld diefstal;
  4. maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  5. gewelddadige of gewapende acties;
  6. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Triplesol of derden [Terug]

 

Artikel 12 – Betaling van uw zonnepanelen

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de betaling elektronisch geschieden via een betalingslink.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen dient het door u verschuldigde bedrag in 2 termijnen betaald te worden:
 1. Na tekenen van de offerte betaalt u 25%.
 2. De tweede aanbetaling vind ten hoogste 5 dagen voor de uitvoerdatum van de installatie plaats. U betaalt dan 55%.
 3. Uiterlijk 5 dagen na oplevering moet de eindfactuur betaald zijn. 
 1. Op de eindafrekening staat een opsomming van het gedane werk zoals vastgelegd in de offerten en eventuele meer- of minder werk. Pas bij de volledige betaling en voldoen aan eventuele schade eisen, boetes, rente en kosten die voortkomen uit wanbetaling wordt u eigenaar van de installatie.
 2. U hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Triplesol te melden.  [Terug]

 

Artikel 13 – Wanbetaling

 1. Als er 2 weken nadat de installatie werd voltooid niet betaald is krijgt u een betalingsherinnering. Als u hier niet op reageert, zal 4 weken na de aanvaarding van de installatie over worden gegaan op gerechtelijk incasso.
 2. Als u niet tijdig betaalt heeft Triplesol het recht u de wettelijk toegestane rentevergoeding in rekening te brengen, of  een gedeelte daarvan zoals vastgelegd in 6:119 Burgerlijk Wetboek.
 3. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die gemaakt worden om de betaling te verhalen komen ook voor uw rekening.
 4. Als u denkt recht te hebben op schadevergoeding moet u eerst het hele bedrag van de installatie betalen alvorens kan worden gekeken naar waar u recht op hebt. U mag niet een deel van de betaling inhouden, tenzij anders overeengekomen. U wordt na afhandeling van uw klacht terugbetaald.
 5. Ook als er kleine gebreken in de installatie worden geconstateerd nadat u de installatie aanvaard hebt, die de productie van de installatie niet verstoren, bent u niet gerechtigd een betaling op te schorten. Wel heeft Triplesol de verplichting deze problemen te verhelpen.
 6. Hebben de gebreken in de installatie wel een aantoonbaar negatief effect op de productiviteit van de installatie of functioneert de installatie helemaal niet en neemt Triplesol geen maatregelen om de problemen op te lossen, dan mag u een gedeelte van de betaling uitstellen als deze evenredig is met het niet functionerende gedeelte van de installatie. Wanneer de gebreken hersteld zijn bent u vervolgens wel verplicht de hele installatie af te betalen, tenzij anders overeen gekomen.
 7. Als u niet volledig hebt betaald, kunt u niet aanspraak maken op de garantie.
 8. Triplesol is gerechtigd de installatie te demonteren en te verwijderen, als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.  [Terug]

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Triplesol beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht ten nauwste deze opzet. Deze procedure is uitgewerkt op onze website.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Triplesol nadat u de gebreken hebt geconstateerd of ervan bewust had moeten zijn.
 3. Bij Triplesol ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Triplesol binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Nederlandse rechtbank. [Terug]

 

Artikel 15 – Garanties op uw PV-systeem

 1. Triplesol staat er voor in dat de installatie voldoet aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een PV-systeem is niet geschikt voor ander dan normaal gebruik. Zonder daartoe gegeven permissie van Triplesol mag u geen systeemwijzigingen van welke orde dan ook aanbrengen. Doet u dit toch, dan vervalt de garantie op het systeem volledig.
 3. De garantie op het systeem als geheel is 24 maanden en eventuele problemen die redelijkerwijs verweten kunnen worden aan Triplesol zullen op afzienbaar termijn volledig verholpen worden.
 4. Garanties die van toepassing zijn op onafhankelijke componenten van de installatie worden gewaarborgd door de producenten daarvan en Triplesol is niet aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het gebrekkig functioneren van deze producten. Triplesol accepteert wel een inspanningsverplichting om de geleden schade van een installatiecomponent te verhalen namens u op de desbetreffende producent.
 5. 3 maanden na het verstrijken van de in lid 3 genoemde 24 maanden mag u nog steeds beroep doen op de garantie als u kunt aantonen dat er sprake was van verborgen gebreken in de installatie. Hierbij moet natuurlijk wel gemotiveerd worden waarom het gebrek niet eerder opgemerkt is.
 6. In de periode na de 24 maanden legt Triplesol zich toe op een inspanningsverplichting u zoveel mogelijk te helpen met het oplossen van uw probleem, hoewel het uitdrukkelijk geen verplichting accepteert het probleem ook daadwerkelijk op te lossen.
 7. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantieregeling als het niet, of gebrekkig functioneren van de installatie geen gevolg is van het werk of de geleverde producten zelf, maar aan externe factoren geweten kan worden.[Terug]

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Triplesol en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  [Terug]

 

Artikel 17 Vertrouwelijkheid

 1. Tot u overgaat tot aankoop blijven de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, schema’s, programmatuur en materiaallijsten en berekeningen die door Triplesol of de installateur zijn opgesteld van Triplesol.
 2. Informatie die Triplesol aan u verstrekt, dient u niet voor eigen gebruik of gebruik van derden aan te wenden, of te delen met derden. Doet u dit toch, dan kunnen hier justitiële gevolgen aan worden verbonden.[Terug]

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien. [Terug]

 

Artikel 19 – Slotbepalingen

 1. Triplesol houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te veranderen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.  [Terug]