19 Mei, 2022
Triplesol
ALGEMENE VOORWAARDEN
   

Download algemene voorwaaden als PDF

Algemene leveringsvoorwaarden Triplesol

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvaard: U tekent voor het accepteren van de installatie dat deze is opgeleverd en voldoet aan de overeenkomst.

Algemene voorwaarden: De voorwaarden zoals deze uitsluitend eenzijdig zijn opgesteld door Triplesol. Geen andere algemene voorwaarden kunnen betrekking hebben op een koopovereenkomst met Triplesol, welke niet nadrukkelijk zijn bekrachtigd alvorens de overeenkomst is opgetekend. Dit document laat onverlet de aansprakelijkheid op grond van de wet.

Bedenktijd: De mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Installatie: Het volledige PV-systeem bestaande uit alle daartoe behorende componenten, namelijk de zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal, benodigde onderdelen voor de meterkast, ballast en de werkzaamheden om de installatie te bevestigen, aan te sluiten op de groepenkast en in werking te stellen. De installatie zal voldoen aan de koopovereenkomst zoals opgetekend en bevestigt door u.

Installateur: De door Triplesol gecontracteerde autonome installateur die de installatie uitvoert. De installateur is uw aanspreekpunt tijdens de installatiewerkzaamheden en deze is als enige op de projectlocatie aanwezig voor de installatiewerkzaamheden. Er zal in het kader van werkzaamheden aan een installatie geen personeelslid aanwezig zijn van Triplesol.

Offerte: De offerte bestaat uit een aanbiedingsbrief, een inhoudelijke uiteenzetting van het uit te voeren bestek en een ondertekeningsformulier. Het getekende ondertekeningsformulier is de overeenkomst.

Overeenkomst: Het getekende ondertekeningsformulier is een rechtsgeldig document met daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor Triplesol en u. Het is de koopovereenkomst van de uit te voeren installatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Wat niet uitdrukkelijk op het ondertekeningsformulier vermeld staat, is geen onderdeel van de overeenkomst. Op het ondertekeningsformulier wordt mogelijk verwezen naar het inhoudelijke gedeelte van de offerte, maar dit ondertekeningsformulier is het enige referentiepunt van de overeenkomst.

Producent: De fabrikant van de panelen, omvormer of montagemateriaal.

Triplesol: Dat zijn wij!

U: De consument; klant van Triplesol.

 

Artikel 2 – Identiteit van Triplesol

-------------------------------------------

Triplesol
Vermogenweg 17
3641 SR Mijdrecht
KVK # 773340596 
BTW # NL8594.71.408.B01
0297 – 775638
www.triplesol.nl

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Triplesol en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Triplesol en u.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt dit document ten minste één keer aan u beschikbaar gesteld en elektronisch meegezonden met de eerste offerte die naar u toe wordt gestuurd.
 3. Eventuele nietigheid van één of meer clausules in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.
 4. Triplesol en u hebben in overeenstemming het recht tot een opschorting van de werkwijze zoals gesteld in de algemene voorwaarden in de vorm van eenzijdige of wederzijdse coulance. Echter, dit leidt niet tot een verval van de algemene voorwaarden en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien op het afgeweken punt, of welk ander punt dan ook. De coulance kan op elk later tijdstip eenzijdig door beide partijen weer ingetrokken worden waarna de algemene voorwaarden in zijn huidige vorm weer van kracht wordt.

 

Artikel 4 – Offerte voor zonnepanelen

 1. Aanbiedingen van Triplesol zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door Triplesol worden ingetrokken, ook na het bekrachtigen van de koopovereenkomst.
 2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door u mogelijk te maken.
 3. Duidelijke vergissingen in de offerte binden Triplesol geenszins.
 4. Opgegeven systeem opbrengsten, rendementen, te verwachten subsidiegelden en Belastingdienst teruggaven dienen als richtlijnen voor uw beslissing en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Artikel 5 Overeenkomst

 1. Triplesol stuurt u een offerte.
 2. U accepteert de offerte en stuurt het ondertekeningsformulier getekend terug. Dat mag per e-mail of per post.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van onze bevestiging en als u hebt voldaan aan eventueel door Triplesol gestelde voorwaarden.
 4. Een offerte is een maand geldig na versturing.
 5. Triplesol is niet verplicht een projectlocatie te bezoeken voor of na een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 6 – Wijzigingen

 1. U bent vooraf toegestaan wijzigingen door te geven met betrekking tot de overeenkomst, de installatie en de datum van uitvoer, als u deze tijdig en direct naar Triplesol communiceert. Hier kunnen eventuele kortingen of kosten uit voortvloeien die in overleg worden bepaald. Er is eventueel ook een termijnverlenging verbonden aan de wijzigingen. Informeert u vooraf naar de haalbaarheid van uw wijzigingen.
 2. Het achteraf aanpassen van een installatie nadat deze aanvaard is, wordt gezien als een wijziging waar wij de kosten van u in rekening mogen brengen, ook als blijkt dat deze wijziging later een gunstigere opbrengst heeft. Informeert u vooraf naar de kosten hiervan.

 

Artikel 7 – Bedenktijd

 1. Het is uw recht de installatie te schorsen en op te zeggen, maar eventuele kosten en complicaties die hieruit voortvloeien, waaronder ook inspanningskosten, verwerkingskosten, materiële kosten, arbeidskosten, maatregelen en termijnverlengingen zijn voor uw rekening. Vraagt u deze kosten op voordat u overgaat tot opzegging of schorsing. In principe verlangt Triplesol alleen een schadeloosstelling ter hoogte van de geleden schade, maar geeft geen boete voor de verloren gegane winst.
 2. Na aanvaarding van de installatie geldt er geen bedenktijd.
 3. De koopovereenkomst kan niet worden ontbonden, tenzij door beide partijen anders overeen wordt gekomen.

 

Artikel 8 – Levering van uw zonnepanelen

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Triplesol kenbaar hebt gemaakt. U bevestigt dit adres middels het ondertekeningsformulier. Als u verzuimt deze te controleren kunnen leveringen uitlopen en kosten voor u stijgen.
 2. Triplesol zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch binnen 12 weken uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of er onvolkomenheden zijn in de door u verzorgde informatie die een goede afhandeling van de order verhinderen. Is het laatste aan de orde, dan vangt het termijn van 12 weken opnieuw aan nadat alle informatie door u verzorgd is.
 3. Indien levering van een besteld paneel onmogelijk blijkt te zijn, zal Triplesol zich inspannen om een vervangende, vergelijkbare installatie aan te bieden. Hierover wordt met u contact opgenomen om dit met u te bespreken. Wanneer de prijzen van de twee installaties niet overeenkomen zal een passende regeling worden getroffen.
 4. Het kan voorkomen dat op de afgesproken datum niet geleverd kan worden door een intern probleem. Er wordt dan met u een nieuwe datum van levering afgesproken. Zou de genoemde datum verder dan 12 weken verwijderd zijn van de datum van de overeenkomst, dan hebt u het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Hiervoor eisen wij geen schriftelijke ingebrekestelling.
 5. U bent verplicht voor de installateur een veilige en toegankelijke werkomgeving te creëren:

a. De installateurs moeten gedurende de installatie vrije toegang hebben tot het werkterrein, met enige tijdsspeling meegerekend voor uitloop van de werkzaamheden. De toegangsweg naar de installatielocatie is vrij en er kan besteigering worden geplaatst als nodig.

b. U bent verplicht te melden of er gevaarlijke situaties zijn bij het installeren die een risico kunnen vormen voor de installateurs en stelt Triplesol hiervan ruim voor de installatiedatum op de hoogte.

c. Is er asbest rond of nabij de locatie waar de installatie moet plaatsvinden, stel Triplesol dan vooraf op de hoogte. Dit kan grond zijn om de order te annuleren.

d. Er zijn geen andere werkzaamheden op de installatielocatie aan de gang die een vlot en volledig uitvoeren van de installatie door de installateurs verhinderen.

e. U bent verantwoordelijk voor de geschiktheid van het dak en de ander met de installatie gemoeide attributen van het huis om de installatie probleemloos te kunnen plaatsen. Verzuimt u hierin dan zijn de eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor uw rekening.

f. De meterkast en groepenkast zijn vrij van allerlei gerei of kledingartikelen en dat blijft het ook na de installatie om gevaar voor brand te minimaliseren.

 1. Het is niet toegestaan om andere aanwijzingen te overhandigen aan de installateurs die niet zijn opgenomen in de koopovereenkomst met betrekking tot de plaatsing van de installatie.
 2. U staat de installateurs van Triplesol toe besteigering dan wel andere hulpmiddelen te gebruiken waarop reclamedoeken van Triplesol kunnen worden bevestigd.
 3. Wanneer u op datum van installatie op de afgesproken tijd niet bereid bent of in staat bent de installatie af te nemen, dan zijn de hieruit voortkomende kosten voor uw rekening.
 4. U mag de installatie, als deze nog niet is geplaatst, niet uitpakken. Evenmin bent u toegestaan de installatie, als deze nog in opslag is, zelf te verplaatsen. Doet u dit toch en breekt u één of meerdere delen van de installatie, dan zijn de gevolgen van uw handelingen voor uw eigen rekening.
 5. Als de installatie voltooid is, test de installateur deze voor u. Accepteert  u de resultaten, tekent u dan de opleverformulier. De installatie is dan aanvaard.
 6. Wanneer de installatie aanvaard is, ontvangt u van Triplesol een factuur. Deze mag niet met derden worden verrekend, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 9 – Garanties op uw installatie

 1. Triplesol staat er voor in dat de installatie voldoet aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
 2. Een installatie is niet geschikt voor ander dan normaal gebruik. Zonder daartoe gegeven toestemming van Triplesol, mag u geen systeemwijzigingen van welke orde dan ook aanbrengen. Doet u dit toch, dan vervalt de garantie op het systeem volledig.
 3. De installatiegarantie is 24 maanden en eventuele problemen die redelijkerwijs verweten kunnen worden aan Triplesol zullen op afzienbaar termijn volledig verholpen worden.
 4. Garanties die van toepassing zijn op onafhankelijke componenten van de installatie worden gewaarborgd door de producenten daarvan. Binnen de 24 maanden van de installatiegarantie is Triplesol bij het correct installeren van de componenten niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, bijvoorbeeld die voortkomt uit het gebrekkig of ondeugdelijk functioneren van de producten of de algehele uitval van deze producten. Triplesol accepteert binnen het termijn van de installatiegarantie wel een inspanningsverplichting om de geleden schade of uitval van een installatiecomponent te verhalen bij de producent, namens u. Tevens zijn vervangingswerkzaamheden van deze producten binnen het garantietermijn voor rekening van Triplesol. Na het verstrijken van de installatiegarantie kan op basis van discretie besloten worden u te assisteren bij uw claim bij een producent.
 5. 3 maanden na het verstrijken van de in lid 3 genoemde 24 maanden mag u nog steeds beroep doen op de installatiegarantie als u kunt aantonen dat er sprake was van verborgen gebreken in de installatie. Hierbij moet natuurlijk wel gemotiveerd worden waarom het gebrek niet eerder opgemerkt is.
 6. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantieregeling als het niet, of gebrekkig functioneren van de installatie geen gevolg is van het werk of de geleverde producten zelf, maar door externe factoren veroorzaakt wordt.

 

Artikel 10 – Betaling van uw zonnepanelen

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient u het door u verschuldigde bedrag 3 dagen na aanvaarding van de installatie te voldoen.
 2. Op de eindafrekening staat een opsomming van de materialen zoals vastgelegd in de offerte en eventueel meer- of minder werk. Pas bij de volledige betaling en voldoen aan eventuele schadevereisten, boetes, rentes en kosten die voortkomen uit wanbetaling, wordt u eigenaar van de installatie.
 3. Eventuele vergissingen op de factuur zijn geen bewijs van de koopovereenkomst. Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze expliciet bekrachtigd zijn op het ondertekeningsformulier.

 

Artikel 11 – Schade

 1. Wij spreken van schade wanneer bij de installatiewerkzaamheden of door het ondeugdelijk functioneren van de installatie iets op de installatie-locatie beschadigd is geraakt. Wanneer het systeem niet goed functioneert, noemen wij dat een tekortkoming of gebrek.
 2. Zowel Triplesol, de installateur als u kan aanspraak maken op schadevergoeding.
 3. De schade moet op een tijdige wijze gemeld worden en natrekbaar zijn.
 4. U meldt altijd de schade eerst bij Triplesol middels een e-mail waarin u duidelijk omschrijft wat de schade is en dat u ons verzoekt deze te verhelpen. U geeft Triplesol voldoende de gelegenheid de schade zelf te herstellen. Doet u dat niet en betrekt u de diensten van een derde partij, dan zijn de kosten daarvan voor u en zal er geen vergoeding plaatsvinden.
 5. Triplesol vrijwaart u voor schade aan derden die wordt aangericht tijdens de werkzaamheden van de installateurs.
 6. Uitbetaling van eventuele schadevergoeding geschiedt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.
 7. Kort voor, of op de dag van installatie kan blijken dat er materialen ontbreken of onjuist zijn geleverd. Wij trachten zo gauw mogelijk de installatie alsnog te verwezenlijken, maar u wordt niet gecompenseerd voor uw tijd bij uitstel van een installatie.
 8. Indirecte en/of immateriële schade wordt niet vergoed. Onder deze rubriek valt onder meer bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering of de bijkomende kosten van de plaatsing van de installatie in de periode voor, tijdens of na oplevering van de installatie.
 9. Triplesol is niet aansprakelijk voor de correcte verrekening van de stroom op het net. Daarvoor is de netbeheerder aansprakelijk middels de meter die zij plaatsen.
 10. Het recht op schadevergoeding dat voortkomt uit de installatiewerkzaamheden is 6 maanden na aanvaarding niet meer te verhalen op Triplesol.
 11. Als een installatie geheel of ten dele bij u op een pannendak wordt gemonteerd, wordt u geacht reserve pannen te hebben. Mocht één van de pannen bij de installatie breken, wordt u uiteraard wel daarvoor gecompenseerd.
 12. Er geldt een schadevergoeding termijn van maximaal twee jaar voor als er een aantoonbare installatiefout is gemaakt dat later pas gevolgen kreeg. Triplesol vergoedt dan de schade hieruit, de kosten van het verhelpen van het probleem en betaalt eventuele gevolgschade uit. De totale vergoeding zal maximaal de hoogte van het bedrag van de overeenkomst zijn.
 13. Had u de schade eerder kunnen constateren en is er sprake van enige nalatigheid met betrekking tot de spoed waarmee dit gemeld is, dan is de klacht bij Triplesol niet ontvankelijk voor behandeling.
 14. Als u recht heeft op schadevergoeding, moet u eerst het volledige bedrag van de installatie betalen voordat u kunt kijken naar waar u recht op hebt. U mag geen deel van de betaling inhouden, tenzij anders overeengekomen. U wordt na afhandeling van uw klacht terugbetaald.

 

Artikel 12 – Gebreken

 1. U meldt altijd het gebrek eerst bij Triplesol voor u stappen neemt deze te verhelpen en geeft Triplesol de kans het gebrek zelf te herstellen. Doet u dat niet, dan zijn de kosten daarvan voor u.
 2. Blijkt op de dag van installatie dat niet alle zonnepanelen uit het legpan van de offerte op het dak passen, dan wordt er teruggerekend op basis van de materialen en de daarvoor gestelde prijs in de offerte en u betaalt dan een onderbouwde, goed gemotiveerde nieuwe prijs.
 3. Wanneer de panelen geheel of ten dele wel op een andere manier op het dak passen, wordt er geen korting gegeven tenzij anders overeengekomen op de dag van installatie, ook als er productieverlies dreigt of na aanvaarding blijkt.
 4. Als de communicatie van de omvormer met het internet niet functioneert, bent u gerechtigd € 150,- van de betaling op te schorten, maar alleen als dat komt door een tekortkoming van de installatie en niet bijvoorbeeld van uw router.
 5. Als er kleine gebreken in de installatie worden geconstateerd nadat u de installatie aanvaard hebt die de productie van de installatie niet aantoonbaar en direct verstoren of onaanvaardbare en urgente veiligheidsrisico’s veroorzaken, bent u niet gerechtigd een betaling op te schorten of deels te voldoen. Wel heeft Triplesol de verplichting deze problemen te verhelpen.
 6. Kleine gebreken die niet verholpen kunnen worden of waarvan de kosten daarvoor geen verhouding hebben tot het daarvoor bestemde en concreet kwantificeerbare voordeel; waarbij geen aantoonbaar direct effect is op de opbrengst of gevolg bestaat voor de veiligheid van een installatie, verschaffen u het recht een bedrag van maximaal € 150,- in te houden per door Triplesol erkend gebrek. Hiermee koopt Triplesol het verhelpen van deze gebreken af.
 7. Hebben de gebreken in de installatie een aantoonbaar en direct negatief effect op de productiviteit of veiligheid van de installatie, of werkt de installatie helemaal niet en neemt Triplesol geen maatregelen om de problemen op te lossen, dan mag u een gedeelte van de betaling uitstellen als deze evenredig is aan het niet-functionerende gedeelte van de installatie. Wanneer de gebreken hersteld zijn, bent u verplicht de gehele installatie af te betalen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13 – Wanbetaling

 1. Als 2 weken nadat de installatie werd voltooid niet betaald is, krijgt u een betalingsherinnering. Als u hier niet op reageert, zal 4 weken na de aanvaarding van de installatie over worden gegaan op gerechtelijk incasso.
 2. Als u niet tijdig betaalt, heeft Triplesol het recht u een rentevergoeding in rekening te brengen van 2% per maand, of een gedeelte daarvan zoals vastgelegd in 6:119 Burgerlijk Wetboek.
 3. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die gemaakt worden om de betaling te verhalen komen ook voor uw rekening.
 4. U hebt geen recht op installatiegarantie, tot u volledig hebt betaald.
 5. Een week na oplevering heeft Triplesol het recht de installatie uit te zetten als de betaling achterblijft.
 6. Triplesol is gerechtigd de installatie te demonteren en te verwijderen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten als zodoende herkenbaar zijn en binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Triplesol nadat u de gebreken hebt geconstateerd of ervan bewust had moeten zijn.
 2. Bij Triplesol ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Triplesol binnen een termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 3. Kosten uit derden inhuren om klachten te verhelpen,  zonder vooraf daarover overleg te plegen met Triplesol, worden niet vergoed.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Triplesol en u, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing of de geschillencommissie van SGZE.
 2. Geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.

 

Artikel 17 – Slotbepalingen

Triplesol houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te veranderen.