18 Februari, 2018
Triplesol
ALGEMENE VOORWAARDEN
   

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvaard: U tekent voor het accepteren van de installatie dat deze is opgeleverd en voldoet aan de
overeenkomst.
Algemene voorwaarden: De voorwaarden zoals deze uitsluitend eenzijdig zijn opgesteld door Triplesol. Geen
andere algemene voorwaarden kunnen betrekking hebben op een koopovereenkomst met Triplesol, welke niet
nadrukkelijk zijn bekrachtigd alvorens de overeenkomst is opgetekend. Dit document laat onverlet de
aansprakelijkheid op grond van de wet.
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor U om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Installatie: Het volledige PV-systeem bestaande uit alle daartoe behorende componenten, namelijk de PV-panelen,
omvormer, montagemateriaal, benodigde onderdelen voor de meterkast, ballast en de
werkzaamheden om de installatie te bevestigen, aan te sluiten en in werking te stellen. De installatie zal
voldoen aan de koopovereenkomst zoals opgetekend en bevestigt door u.
Installateur: De door Triplesol gecontracteerde installateur die de installatie uitvoert.
Offerte: De offerte bestaat uit een aanbiedingsbrief, een inhoudelijke uiteenzetting van het uit te voeren
bestek en een ondertekeningsformulier. Het getekende ondertekeningsformulier is een overeenkomst.
Overeenkomst: Het getekende ondertekeningsformulier is een rechtsgeldig document met daaruit
voortvloeiende rechten en plichten voor Triplesol en u. Het is een koopovereenkomst van de uit te voeren
installatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Producent: De fabrikant van de panelen, omvormer of montagemateriaal.
PV-panelen: Fotovoltaïsche zonnepanelen.
PV-systeem: De volledige configuratie bestaande uit de PV-panelen, de omvormer en het montagemateriaal.
Triplesol: Dat zijn wij! Triplesol laat de installatie uitvoeren door autonome installateurs.
U: De consument; klant van Triplesol.

Artikel 2 – Identiteit van Triplesol
Triplesol
Muyeveld 47

Algemene Voorwaarden
3645 VH Vinkeveen
KVK # 58090010
BTW # 124855295 B01
0297 – 262647
info@triplesol.com
www.triplesol.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Triplesol en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Triplesol en u.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt dit document aan U beschikbaar gesteld en elektronisch meegezonden met de offerte.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2de lid van overeenkomstige toepassing en kunt U zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor U het meest gunstig is.
4. Eventuele nietigheid van één of meer clausules in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

Artikel 4 – Offerte voor zonnepanelen
1. Aanbiedingen van Triplesol zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door Triplesol worden ingetrokken.
2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de installatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door U mogelijk te maken. Als Triplesol gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden Triplesol geenszins. Opgegeven systeem opbrengsten, rendementen, te verwachten subsidiegelden en Belastingdienst teruggaven dienen als richtlijnen voor uw beslissing en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 5 – Overeenkomst
1. Triplesol stuurt U een offerte.
2. U accepteert de offerte en stuurt het ondertekeningsformulier terug. Dat mag per e-mail of per post.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van onze bevestiging en als U hebt voldaan aan de door Triplesol gestelde voorwaarden.
4. Een offerte is een maand geldig na versturing.
5. Triplesol is verplicht het U direct te melden als de door U verlangde installatie niet haalbaar is.

Artikel 6 – Wijzigingen
U bent toegestaan wijzigingen door te geven met betrekking tot de overeenkomst, de installatie en de datum van uitvoer als U deze tijdig en direct naar Triplesol communiceert. Hier kunnen eventuele kortingen of kosten uit voortvloeien die in overleg worden bepaald. Er is eventueel ook een termijnverlenging verbonden aan de wijzigingen. Informeert U vooraf naar de haalbaarheid van uw wijzigingen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
1. Het is uw recht de installatie te schorsen en op te zeggen maar eventuele kosten en complicaties die hieruit voortvloeien waaronder ook inspanningskosten, verwerkingskosten, materiële kosten, arbeidskosten, maatregelen en termijnverlengingen zijn voor uw rekening. Vraagt U deze kosten op voordat U overgaat tot opzegging of schorsing. In principe verlangt Triplesol alleen een schadeloosstelling ter hoogte van de geleden schade, maar geeft geen boete voor de verloren gegane winst.
2. Indien U ook al een bedrag betaald hebt voor de installatie zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, worden terugbetaald. Op dit bedrag wordt door Triplesol gemaakte kosten verrekend.

Artikel 8 – Prijs
1. Gedurende de geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden installaties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; accijns en btw-verhogingen, of als Triplesol een verhoging in de eigen inkoopprijzen door moet berekenen, ook als Triplesol de prijsstijging had kunnen voorzien.
3. Prijsstijging om de winstmarge van Triplesol te verhogen zijn na het bevestigen van de offerte uitgesloten.
4. Prijsverhogingen die niet voortvloeien uit een wetswijziging en een stijging van 5% bovenop de offerte prijs vormen, stellen U in de gelegenheid de bestelling te annuleren.

Artikel 9 – Levering van uw zonnepanelen
1. Triplesol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de ondertekeningsformulieren, het plannen en uitvoeren van de installatie.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan Triplesol kenbaar hebt gemaakt. U bevestigt dit adres middels het ondertekeningsformulier. Als U verzuimt deze te controleren kunnen leveringen uitlopen en kosten voor U stijgen.
3. Triplesol zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 weken uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of er onvolkomenheden zijn in de door U verzorgde informatie die
een goede afhandeling van de order verhinderen. Is het laatste aan de orde, dan vangt de termijn van 10 weken nadat alle informatie door U verzorgd is opnieuw aan.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt dat aan Triplesol te wijten is, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd binnen de 10 weken, ontvangt U hoogstens 20 dagen voor het verstrijken van de 10 weken bericht dat het termijn wordt overschreden en wanneer wel opgeleverd kan worden. U hebt na het verstrijken van de 10 weken het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. Indien levering van een besteld paneel onmogelijk blijkt te zijn zal Triplesol zich inspannen om een vervangende, vergelijkbare installatie aan te bieden. Hierover wordt met U contact opgenomen om dit met U te bespreken. Wanneer de prijzen van de 2 installaties niet overeenkomen zal een passende regeling worden getroffen.
6. Het kan voorkomen dat op de afgesproken datum niet geleverd kan worden door een intern probleem. Er wordt dan met U een nieuwe datum van levering afgesproken. Zou de genoemde datum niet binnen de 10 weken levertijd passen, dan hebt U het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Hiervoor eisen wij geen schriftelijke ingebrekestelling.
7. Wanneer zich een situatie voordoet waardoor U in geen enkel redelijk opzicht kan verwachten dat Triplesol nog kan voldoen aan de verplichtingen in de overeenkomst, kan deze worden gewijzigd of ontbonden.
8. U bent verplicht voor de installateur een veilige en toegankelijke werkomgeving te creëren:
a. De installateurs moeten gedurende de installatie vrije toegang hebben tot het werkterrein met enige tijdsspeling meegerekend voor uitloop van de werkzaamheden. De toegangsweg naar de installatielocatie is vrij en er kan besteigering worden geplaatst als nodig.
b. U bent verplicht te melden of er gevaarlijke situaties zijn bij het installeren die een risico kunnen vormen voor de installateurs en stelt Triplesol hiervan ruim voor de installatiedatum op de hoogte.
c. Is er asbest rond of nabij de locatie waar de installatie moet plaatsvinden, stel Triplesol dan vooraf op de hoogte. Dit kan grond zijn om de order te annuleren.
d. Er zijn geen andere werkzaamheden op de installatielocatie aan de gang die een vlot en volledig uitvoeren van de installatie door de installateurs verhinderen.
e. U bent verantwoordelijk voor de geschiktheid van het dak en de ander met de installatie gemoeide attributen van het huis om de installatie probleemloos te kunnen plaatsen. Verzuimt U hierin dan zijn de eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor uw rekening.
9. Het is niet toegestaan om andere aanwijzingen te overhandigen aan de installateurs die niet zijn opgenomen in de koopovereenkomst met betrekking tot de plaatsing van de installatie.
10. U staat de installateurs van Triplesol toe besteigering dan wel andere hulpmiddelen te gebruiken waarop reclamedoeken van Triplesol kunnen worden bevestigd.
11. Wanneer U op datum van installatie op de afgesproken tijd niet bereidt bent of in staat bent de installatie af te nemen, dan zijn de hieruit voortkomende kosten voor uw rekening.
12. Indien Triplesol goed gegronde reden heeft te vrezen dat U niet kan voldoen aan uw betalingsverplichtingen, mag Triplesol U de opdracht geven de bestaande twijfels te ontkrachten. Kunt U dit niet binnen de opgegeven periode, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Als U surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard, is Triplesol ook gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Eventuele aanspraak dat Triplesol maakt op schadevergoeding, is door zulk een ontbinding niet onverlet.
13. U mag de installatie, als deze nog niet is geplaatst, niet uitpakken. Evenmin bent U toegestaan de installatie, als deze nog in opslag is, zelf te verplaatsen. Doet U dit toch en breekt U één of meerdere delen van de installatie, dan zijn de gevolgen van uw handelingen voor uw eigen rekening.
14. Als de installatie voltooid is, test de installateur deze voor u. Accepteert U de resultaten, tekent U dan de opleverformulier. De installatie is dan aanvaard.
15. Wanneer de installatie aanvaard is, ontvangt U van Triplesol een factuur. Deze mag niet met derden worden verrekend, tenzij anders afgesproken.

Artikel 10 – Schade
1. Zowel Triplesol, de installateur als U kan aanspraak maken op schadevergoeding.
2. De schade moet op een tijdige wijze gemeld worden en natrekbaar zijn.
3. U meldt altijd de schade eerst bij Triplesol voor U stappen neemt deze te verhelpen en geeft Triplesol de kans de schade zelf te herstellen.
4. Triplesol vrijwaart U voor schade aan derden die wordt aangericht tijdens de werkzaamheden van de installateurs.
5. Uitbetaling van eventuele schadevergoeding geschiedt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.
6. Indirecte en/of immateriële schade wordt niet vergoed. Onder deze rubriek valt onder meer bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering of de bijkomende kosten van de plaatsing van de installatie.
7. Het recht op schadevergoeding dat voortkomt uit de installatie is 6 maanden na aanvaarding niet meer te verhalen op Triplesol.
8. Als er een aantoonbare installatiefout is gemaakt dat later pas gevolgen kreeg, dan vergoedt Triplesol de schade hieruit, de kosten van het verhelpen van het probleem en betaalt eventuele gevolgschade uit. De totale vergoeding zal maximaal de hoogte van het bedrag van de overeenkomst zijn.
9. Had U de schade eerder kunnen constateren en is er sprake van enige nalatigheid met betrekking tot de spoed waarmee dit gemeld is, dan is de klacht bij Triplesol niet ontvankelijk voor behandeling.
10. Wanneer uw voordeel wordt vastgesteld als zijnde dat de opbrengsten geen verhouding houden tot de reparatiekosten, kan een dekkende schadevergoeding worden betaald ten uwe genoege. Kan dit niet worden vastgesteld, dan hebt U recht op een vervanging van gebroken onderdelen van de installatie, tenzij deze buiten het garantietermijn vallen.

Artikel 11 – Betaling van uw zonnepanelen
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient U het door U verschuldigde bedrag 3 dagen na aanvaarding van de installatie te voldoen.
2. Op de eindafrekening staat een opsomming van de materialen zoals vastgelegd in de offerte en eventueel meer- of minder werk. Pas bij de volledige betaling en voldoen aan eventuele schadevereisten, boetes, rentes en kosten die voortkomen uit wanbetaling wordt U eigenaar van de installatie.
3. Als de communicatie van de omvormer met het internet niet functioneert, bent U gerechtigd 5% van de betaling op te schorten, maar alleen als dat komt door een tekortkoming van de installatie en niet bijvoorbeeld van uw router.
4. Als er kleine gebreken in de installatie worden geconstateerd nadat U de installatie aanvaard hebt, die de productie van de installatie niet verstoren, bent U niet gerechtigd een betaling op te schorten. Wel heeft Triplesol de verplichting deze problemen te verhelpen.
5. Hebben de gebreken in de installatie een aantoonbaar negatief effect op de productiviteit van de installatie of werkt de installatie helemaal niet en neemt Triplesol geen maatregelen om de problemen op te lossen, dan mag U een gedeelte van de betaling uitstellen als deze evenredig is aan het niet functionerende gedeelte van de installatie. Wanneer de gebreken hersteld zijn, bent U verplicht de gehele installatie af te betalen, tenzij anders overeengekomen.
6. Als U recht heeft op schadevergoeding, moet U eerst het volledige bedrag van de installatie betalen voordat U kunt kijken naar waar U recht op hebt. U mag geen deel van de betaling inhouden, tenzij anders overeengekomen. U wordt na afhandeling van uw klacht terugbetaald.

Artikel 12 – Wanbetaling
1. Als er 2 weken nadat de installatie werd voltooid niet betaald is, krijgt U een betalingsherinnering. Als U hier niet op reageert, zal 4 weken na de aanvaarding van de installatie over worden gegaan op gerechtelijk incasso.
2. Als U niet tijdig betaalt, heeft Triplesol het recht U een rentevergoeding in rekening te brengen van 2% per maand, of een gedeelte daarvan zoals vastgelegd in 6:1119 Burgerlijk Wetboek.
3. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die gemaakt worden om de betaling te verhalen komen ook voor uw rekening.
4. Als U niet volledig hebt betaald, kunt U niet aanspraak maken op de garantie.
5. Triplesol is gerechtigd de installatie te demonteren en te verwijderen als U niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Triplesol nadat U de gebreken hebt geconstateerd of ervan bewust had moeten zijn.
2. Bij Triplesol ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Triplesol
binnen een termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer U een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
3. Kosten uit derden inhuren om klachten te verhelpen, zonder vooraf daarover overleg te plegen met Triplesol, worden niet vergoed.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Nederlandse rechtbank of voor de geschillencommissie van SGZE, als U deze dienst hebt afgenomen.

Artikel 14 – Garanties op uw PV-systeem
1. Triplesol staat er voor in dat de installatie voldoet aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een PV-systeem is niet geschikt voor ander dan normaal gebruik. Zonder daartoe gegeven toestemming van Triplesol, mag U geen systeemwijzigingen van welke orde dan ook aanbrengen. Doet U dit toch, dan vervalt de garantie op het systeem volledig.
3. De garantie op het systeem als geheel is 24 maanden en eventuele problemen die redelijkerwijs verweten kunnen worden aan Triplesol zullen op afzienbaar termijn volledig verholpen worden.
4. Garanties die van toepassing zijn op onafhankelijke componenten van de installatie worden gewaarborgd door de producenten daarvan en Triplesol is niet aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het gebrekkig functioneren of uitval van deze producten. Triplesol accepteert wel een inspanningsverplichting om de geleden schade of uitval van een installatiecomponent te verhalen bij de producent, namens U.
5. 3 maanden na het verstrijken van de in lid 3 genoemde 24 maanden mag U nog steeds beroep doen op de garantie als U kunt aantonen dat er sprake was van verborgen gebreken in de installatie. Hierbij moet natuurlijk wel gemotiveerd worden waarom het gebrek niet eerder opgemerkt is.
6. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantieregeling als het niet, of gebrekkig functioneren van de installatie geen gevolg is van het werk of de geleverde producten zelf, maar door externe factoren veroorzaakt is.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Triplesol en U, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing of de geschillencommissie van SGZE, als U deze dienst heeft afgenomen.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van U zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.

Artikel 17 – Slotbepalingen
1. Triplesol houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te veranderen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.