27 Juni, 2022
Triplesol
BEGRIPPEN
   

Vergelijk Exasun zonnepanelen Prijzen Exasun zonnepanelen Offerte Exasun zonnepanelen

 

Een woord, afkorting of term op onze website dat u niet begrijpt? - zoek hier de betekenis op!

Aarden Garantiekwestie PV-module
Absorber Gelijkstroom PV-systeem
AC Grid parity PVT
Apertuuroppervlakte Halfgeleider Regeling
Autonoom systeem Hellingshoek Salderen
Balance of System Hertz Silicium
Beschaduwing Hoge-frequentie omvormer Solarkabels
BIPV Instraling (op uw zonnepanelen) Specifiek opbrengst
Btw Inverter Standaard testconditie
Bypass-diode Invoeden Stand-alone system
C(I)GS Jaarnota String van zonnepanelen
CdTe Junction box Temperatuurcoëfficiënt
Collectieven Kilowattuur Terugverdienen
DC Kilowattuur Trafo-omvormer
Dimensioneren Landscape Trafoloze-omvormer
Draaischijfmeter Lichtnet TÜV-certificering
Dunne filmzonnecellen Maximum Power Point (MPP) Vacuumbuiscollector
Elektrische spanning Monokristallijne zonnepanelen Vlakke plaatscollector
Elektrische stroom Netbeheerder Voorraadvat
Elektrisch vermogen Netgekoppeld PV-systeem Wattpiek (Wp)
Elektronen Offerte Wafer
Ecologische voetafdruk Netgekoppeld PV-systeem Wisselstroom
Energielabel Offerte Zonnecel
EPC Omvormer Zonneboiler
EU rendement Opbrengstfactor Zonnecollector
Fabrieksomstandigheden Opstalverzekering Zonnepaneel
Fase-stroom Optitrac Zonnepaneelpakket
Flashtest Oriëntatie Zonthermie
Fotonen Performance ratie Zonnestroom
Fotovoltaische reactie Polykristallijne zonnepanelen  
Garantiekwestie Portrait  

 

 

Ontvang een gratis adviesrapport 


Aarden

Met aarden wordt bedoeld dat er een geleidende verbinding wordt gemaakt van componenten van het PV-systeem tot de grond. Hiermee wordt voorkomen dat mocht er een elektrische spanning vrij komen waar deze niet behoort, deze spanning naar de aarde wordt geleid en niet op een ongewenste plek uitslaat. Bij Triplesol aarden we het volledige PV-systeem om zo’n situatie te vermijden.[Terug]

Absorber

Onderdeel van een zonnewarmtesysteem dat zonnestraling opneem en omzet in warmte. [Terug]

AC

Wisselstroom, een afkorting van de Engelse term Alternating Current. [Terug]

Apertuuroppervlakte

Het oppervlak van een zonnecollector dat licht doorlaat. [Terug]

Autonoom zonnestroomsysteem

Zonnestroomsysteem zonder koppeling met het elektriciteitsnet.[Terug]

Balance of System (BOS)

Alle onderdelen van het zonnestroomsysteem behalve de zonnepanelen, zoals ondersteuningsconstructie, elektrische bekabeling en omvormers.[Terug]

Beschaduwing

Wanneer uw zonnepanelen enigszins beschaduwd worden door in de omgeving aanwezige voorwerpen, gebouwen of bomen, heeft dit een negatief effect op de opwekking van elektriciteit in uw PV-systeem.[Terug]

BIPV

Gebouwgeïntrigeerde zonnestroomsystemen, een afkorting van de Engelse term Building Integrated PV.[Terug]

Btw

Btw is de afkorting voor belasting toegevoegde waarde. Het is een indirecte belasting die wordt geheven door de overheid op de verkoop van de zonnepanelen. Er bestaan 2 btw-schalen: hoog (21%) en laag (6%). De btw is voor rekening van de koper van het PV-systeem. [Terug]

Bypass-diode

Een staaltje technisch vernuft in de zonnepanelen waardoor de negatieve effecten van beschaduwing worden geneutraliseerd.[Terug]

C(I)GS

Koper-indium-gallium-diselenide (copper indium gallium di selenide): halfgeleider voor zonnecellen.

CdTe

Cadmium-telluride; halfgaleider voor zonnecellen.

Collectieven

Een collectief is een groep mensen (meestal buren en buurtgenoten) die middels een gezamenlijke inkoop een voordeel beogen te behalen op ieders aankoopuitgave.[Terug]

DC

Gelijsktroom. Een afkorting van Direct Current.

Dimensioneren

Dimensioneren is een complex samenspel van het opstellen en instellen van zonnepanelen en de omvormer. Het is mogelijk te onderdimensioneren of te overdimensioneren. In het eerste geval neemt u een omvormer dat een lager piekvermogen heeft dan de maximumcapaciteit van uw zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. Bij overdimensioneren heeft uw omvormer een hoger piekvermogen dan uw panelen.[Terug]

Draaischijfmeter

Een elektromagnetische kilowattuurmeter die zich kenmerkt door zijn draaiende schijf. Wanneer uw zonnepanelen goed produceren kunt u deze dikwijls terug zien draaien. U hebt een draaischijfmeter of een smartmeter nodig om te kunnen salderen. Vooral als uw huis wat ouder is, bestaat er een goede kans dat u al een draaischijfmeter hebt. Ook wel Ferraris-teller genoemd.[Terug]

Dunne filmzonnecellen

Zonnecellen gemaakt van een dunne laag halfgeleidermateriaal op een dragerlaag. Voorbeelden zijn amorf silicium-, CI(G)S- en CdTe-zonnecellen.

Elektrische spanning

Wanneer er een verschil ontstaat in elektrisch potentiaalverschil tussen 2 punten, komt tussen de punten een spanning te staan. Met andere woorden, als een kant van een voorwerp positief geladen is (de - pool) en een kant positief (de + pool) dan komt er tussen die punten een stroom te lopen. In een zonnecel manifesteert dat zich in de route die het elektron aflegt. Elektrische spanning wordt uitgedrukt in Volt. De afkorting voor Volt is V.[Terug]

Elektrische stroom

Elektrische stroom is positief of negatief geladen elektronen, gaten of ionen die door een geleider of halfgeleider stromen. Dit is mogelijk door een ontstaan potentiaalverschil in het desbetreffende netwerk of een stof en wordt gefaciliteerd door 2 daarin aanwezige polen. Stroom uit het stopcontact is tussen de 220-230 V. Hier draaien alle huishoudelijke producten op.  Ampère is de eenheid van constante elektrische stroom. Afkorting: A[Terug]

Elektrisch vermogen

Vermogen geeft aan hoeveel energie een handeling of proces oplevert. Spanning * Stroom geeft vermogen. ( V*A= W) Elektrisch vermogen wordt uitgedrukt in Watt. De afkorting voor Watt is W.[Terug]
 

Elektronen

Een positief of negatief geladen deeltje dat ontstaat bij de foto-elektrische reactie in het zonnepaneel.

Een foton dat binnenkomt met instraling raakt een kleurstofmolecuul in de zonnecel. De molecuul raakt hierdoor geagiteerd en laat daardoor een elektron los. Deze molecuul stroomt naar boven, naar het geleidende silicium, en wordt via een stroomkabeltje afgevoerd. Het elektron wordt nadat het zijn energie heeft afgeleverd weer teruggeleid naar de onderkant van de zonnecel waar het binnenkomt bij de onderste laag halfgeleider. De katalysatorlaag staat de elektron weer toe de middenlaag van de zonnecel te betreden. Hier ontstaat een reactie tussen de elektron en de in deze laag aanwezige tri-jodide molecuul. Tezamen met een andere aldaar aanwezige elektron ontstaat hier een nieuwe vorm: een jodide. De jodide beweegt omhoog, door de lagen heen, naar de geactiveerde kleurstofmoleculen. Hier stoot het 2 van zijn elektronen af die zich weer hechten aan een kleurstofmolecuul.[Terug]

Ecologische voetafdruk

Met ecologische voetafdruk wordt hier bedoeld de bijdrage die een persoon levert aan de verontreiniging van het milieu en het verbruik van delfstoffen. Het is doorgaans het streven deze voetafdruk zo klein mogelijk te houden.[Terug]

Energielabel

Een indicatief keurmerk van de energieprestatie van een pand; het dient voor bewustwording van de bewoner en voor enig potentiele koper of huurder van het pand. De energieprestatie van een woning wordt berekend en ingeschaald in energieklassen A t/m G. A is het meest energiezuinig en G het minst. Vanaf 2014 krijgen alle panden in Nederland een energielabel. Vooral in de toekomst is het mogelijk dat bepaalde (fiscale) voordelen verbonden worden aan een positief energielabel voor huishoudens. De officiële benaming van een energielabel luidt Energie Prestatie Certificaat EPC.[Terug]

EPC

Energie Prestatie Coëfficient. De EPC-waarde is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp.

EU rendement

EU (Euro-eta) rendement is een scoringsmethode voor omvormers om deze voor de consument goed vergelijkbaar te maken. Uiteindelijk ligt het EU rendement rond 1- tot 1,5% onder het FAo van de omvormer. Het EU rendement verschaft daarmee een realistischer beeld van wat u van de omvormer uiteindelijk kunt verwachten[Terug]

Fabrieksexperimentele omstandigheden

Een fabrikant test zijn apparatuur altijd in een speciaal daarvoor opgezette experimentele opstellingen. In andere woorden, de apparatuur wordt getoetst op prestaties onder ideale omstandigheden waarin de apparatuur de kans krijgt optimaal te presteren. In de praktijk functioneren installatiecomponenten nooit zo goed als tijdens het experiment. Kijkt u daarom kritisch naar de specificatiedocumenten van de producten waarin u geïnteresseerd bent. De fabrieksexperimentele omstandigheden wordt afgekort met FAo.[Terug]

Fase-stroom

Het lichtnet levert 3 fasen stroom. Deze fasen heten R, S en T. Tussen de eerste fase en de nul staat een spanning van 220- 230 V. De frequentie van de spanningswisseling is 50 maal per seconde (50 Hz). Tussen de fasen R.S en T staat een spanning van 380 V: 3-fase stroom. Deze is voor het bedienen van zwaardere apparatuur. Voor sommige huishoudens kan het zinvol zijn de panelen te koppelen aan de 3-fase aansluiting.[Terug]

Flashtest

Een test waarbij een zonnepaneel wordt geflitst met als doel om de elektrische eigenschappen (spanning, stroom, vermogen) vast te stellen.

Fotonen

Licht moet worden gezien als een elektromagnetischestraling dat zowel kan voorkomen in delen als in golfjes: fotonen. D.m.v het foto-elektrisch effect geschiedt er binnen panelen een omzetting van fotonen naar elektronen.[Terug]

Fotovoltaische reactie

Het proces waarbij zonlicht om wordt gezet in elektriciteit – het foto-elektrisch effect. Doordat zonlicht (fotonen) op de panelen straalt, wordt er een elektron in de bovenste laag van de panelen afgestoten. Zo ontstaat er een gat dat weer kan worden opgevuld door andere elektronen, waarbij het proces zich herhaalt. De geladen elektronen worden afgevoerd door een halfgeleider van silicium naar de solarkabels. Wanneer alle panelen aan elkaar worden gekoppeld ontstaat er een aanmerkelijke spanningsopbouw in de zonnepanelen: de openklemspanning. Een hoge openklemspanning kan lijden tot een groot vermogensopbouw in uw panelen.In het Engels wordt deze reactie ook wel photovoltaic PV genoemd. Vandaar ook de naam PV-panelen.[Terug]

Garantiekwestie

Een garantiekwestie ontstaat wanneer één of meerdere van de door Triplesol geleverde installatiecomponenten niet voldoet aan de opgegeven specificaties en garanties die zijn gemaakt voor een vooraf bepaalde garantieperiode. Een garantiekwestie kan tevens van toepassing zijn op een al dan niet deugdelijk uitgevoerde installatie.[Terug]

Gelijkstroom

Wanneer uniforme elektrische stroom in één keer een bepaalde richting opstroomt, noemen we het gelijkstroom. Als gelijkstroom wordt geplot, dan zien we een directe lijn in tegenstelling tot de sinusvormige beweging van wisselstroom. Zonnepanelen produceren in eerste instantie gelijkstroom; er is een omvormer voor nodig deze stroom te converteren in gelijkstroom zodat uw huishoudelijke producten erop kunnen worden aangesloten. Ook wel aangeduid met symbool DC (Direct Current).[Terug]

Grid parity

Situatie waarbij duurzame stroom (van bijvoorbeeld zonnepanelen) qua prijs concurrerend is met “grijze” stroom van het elektriciteitsnet.

Halfgeleider

Materiaal dat alleen onder bepaalde omstandigheden stroom geleidt, bijvoorbeeld wanneer er licht op valt. Een voorbeeld van een halfgeleider is silicium.

Hellingshoek

De hoek waaronder de zonnepanelen ten opzichte van het horizontale vlak staan opgesteld.

Hertz

De eenheid van frequentie per seconde, oftewel, hoe vaak een proces zich per seconde herhaalt.Hertz wordt afgekort met Hz.[Terug]

Hoge-frequentie-omvormer

Een hoge-frequentie omvormer laat een transformator ronddraaien met 48 kHz. Het haalt daarmee een uiterst hoog rendement uit uw zonnepanelen.[Terug]

Instraling (op uw zonnepanelen)

2 factoren zijn van belang bij het bepalen van de aanwezige instraling: 1) het jaargetijd; 2) de hoeveelheid zon die het paneel bereikt. De instralingsfactor per jaargetijd houdt in dat de zon in de winter een langere afstand door de atmosfeer moet afleggen dan in de zomer (een lagere factor ten opzichte van een hogere factor). De panelen profiteren van intensiever licht. Punt 2 is ook wel afhankelijk van het jaargetijd, maar duidt juist hoeveel de zon wordt afgeschermd door bijvoorbeeld wolken, of neerslag als sneeuw of ijzel. Tevens hebben obstructie van omliggende voorwerpen ook een invloed op de instraling van de zon op uw zonnepanelen.[Terug]

Inverter

Zie omvormer

Invoeden

Invoeden is fase 2 van het terugleveren. Als u meer zonnestroom produceert dan u verbruikt, óf boven uw saldeergrens uitstijgt, dan voedt u energie op het lichtnet in. In Nederland moeten energiemaatschappijen u voor deze ingevoede stroom vergoeden. Echter, u krijgt over de extra geproduceerde energie een dusdanig lage vergoeding (€ 0,06 – € 0,07 p. kWh), dat de investering in een duurdere omvormer en de aangeschafte panelen niet aanmerkelijk gerechtvaardigd kan worden in financieel opzicht. Invoeden wordt bij Triplesol daarom ook afgeraden.[Terug]

Jaarnota

Op uw jaarnota kunt u precies zien wat uw verbruik was het afgelopen energiejaar en hoeveel dat u gekost heeft. Uw elektriciteitsmaatschappij geeft u ook een overzicht van de prijzen die u hebt betaald, en u kunt daarmee gemakkelijk berekenen wat uw voordeel wordt als u zonnepanelen aanschaft.[Terug]

Junction box

Engelse benaming voor koppeldoos, beschermdoosje voor bekbaling achterop het zonnepaneel.

Kilowattuur

Kilo komt uit het Oudgrieks en betekent duizend. 1 kWh betekent dan ook duizend wattuur. Wattuur is een per uur gerekende eenheid van energieverbruik. Bijvoorbeeld, als één lamp per uur 40 Watt verbruikt, gebruikt het als het 24 uur brandt 1 kWh (40 * 24 ≈ 1000). Op jaarbasis is dat 365 kWh. Een normaal huishouden gebruikt 3500 kWh per jaar. Afkorting: kWh[Terug]

Landscape

Horizontaal plaatsen van zonnepanelen.

Lichtnet

Het algemene stroomnetwerk dat elektriciteit levert voor huishoudens en industrie. Het is ook mogelijk dat u via het lichtnet 3-fase stroom ontvangt; dit heet krachtstroom.[Terug]

Maximum Power Point (MPP)

Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken, zoekt de omvormer voortdurend naar het punt waarbij het product van paneelstroom en -spanning maximaal is. Dat wordt wel het 'Maximum Power Point' (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel verandert. Om de juiste MPP te vinden maakt een omvormer gebruik van een MPP-tracker. Een omvormer is altijd voorzien van één of meerdere MPP-trackers.[Terug]

Monokristallijne zonnepanelen

Net als polykristallijne - bestaan monokristallijne zonnecellen uit onder meer gegoten silicium. Het woord zegt het al: monokristallijne zonnecellen bestaan uit één enkele siliciumkristal. Om 1 kWp te produceren heeft een monokristallijne paneel 7.9 m² nodig.[Terug]

Netbeheerder

Bij het plaatsen van zonnepanelen krijgt u te maken met uw elektriciteitsnetbeheerder - de eigenaar van het lichtnet in uw regio. Om te salderen hebt u een smartmeter nodig of een draaischijfmeter. Hebt u geen van de 2, dan zult u een smartmeter moeten aanvragen bij uw netbeheerder. Als u niet weet welke netbeheerder u hebt, kan Triplesol dit voor u opzoeken.[Terug]

Netgekoppeld PV-systeem

Een PV-systeem is altijd aan het lichtnet verbonden middels een omvormer die daarop toegerust is. Kortgezegd converteert een netgekoppelde-omvormer gelijkstroom uit een zonnepaneel naar wisselstroom van 220- 230 V. Deze stroom kan worden toegevoegd aan het lichtnet of kan worden gebruikt door huishoudelijke apparatuur. De omvormer meet constant de frequentie en voltage van het lichtnet en past daar het karakter van de eigen geproduceerde stroom op aan. Op een goed moment (de juiste fase) injecteert de omvormer de daarin opgebouwde stroom op het lichtnet.[Terug]

Offerte

Na een kennismakingsgesprek biedt Triplesol u een offerte aan. Een offerte bestaat uit een brief met uitleg, een overzicht van de uit te voeren opdracht, een sluitende beraming van de kosten en een ondertekeningsformulier. Net als het kennismakingsgesprek is de offerte volledig kosteloos. Om de offerte te bevestigen ondertekent u het formulier en stuurt u deze, dan wel per post, dan wel ingescand per e-mail ons op.[Terug]

Omvormer

Kortgezegd converteert een omvormer gelijkstroom uit een zonnepaneel naar wisselstroom van 220- 230 V dat kan worden toegevoegd aan het lichtnet of kan worden gebruikt door huishoudelijke apparatuur. Er bestaan 3 soorten omvormers: een netgekoppelde omvormer; een stand-alone omvormer; een duale omvormer met batterij. De laatste 2 bestaan uit één of meer accu’s die het mogelijk maken elektriciteit op te slaan. Triplesol plaatst in principe alleen netgekoppelde-omvormers.[Terug]

Opbrengstfactor

De verhouding tussen de werkelijk opbrengst van het zonnestroomsysteem en het theoretische maximum van de zonnepanelen. Het verschil tussen werkelijk en theoretische opbrengst wordt onder meer veroorzaakt door verliezen in de omvormer en de kabels.

Opstalverzekering

In principe vallen alle door de mens gebouwde en geplaatste bouwwerken op een perceel onder opstal. In de praktijk wordt met opstalverzekering vaak de eigen woning bedoeld en eventueel een schuur. Een opstalverzekering dekt schade dat kan voorkomen bij uw woning, als bijvoorbeeld brand. Doordat panelen op uw woning bevestigd zijn, vallen zij dikwijls onder de opstalverzekering. Gaat u de voorwaarden van uw verzekering na om zeker te zijn van een deugdelijke dekking.[Terug]

Optitrac

Triplesol maakt veelal gebruik van omvormers van SMA. Deze omvormers beschikken over speciale software genaamd OptiTrac, waarmee sneller het MPP berekent kan worden. Hierdoor kan uw omvormer 1,5% hoger uitvallen in rendement.

Oriëntatie

De richting waarin de zonnepanelen staan opgesteld, bijvoorbeeld zuid of zuidoost.

Performance ratie

Opbrengstfactor

Piekvermogen

Vermogen van een zonnepaneel of zonnestroomsysteem uitgedrukt in Wattpiek.

Performance Ratio

De Pr van een PV-systeem is een decimaal getal ‹ 1, welk aangeeft hoeveel van het piekvermogen uit het PV-systeem gehaald wordt. Bij gebruik van hoogwaardige componenten kan de PR (op jaarbasis) in Nederland oplopen tot 0,88 met kristallijne panelen. De verliezen (1-PR) bestaan grofweg uit:
- instralingsverliezen: 3% - 7%
- temperatuurverliezen: 1% - 3%
- omvormer- en solarkabelverliezen: 3% - 10%. 

Performance ratio wordt afgekort met PR.[Terug]

Polykristallijne zonnepanelen

Polykristallijne zonnecellen zijn gemaakt uit gesmolten silicium dat in een vierkant malletje wordt gegoten. Het woord zegt het eigenlijk al: polykristallijne zonnecellen bestaan uit gefractioneerde siliciumkristallen. Voor het opwekken van 1 kWp heeft een polykristallijne paneel 8.11 m² nodig.[Terug]

Portrait

Het verticaal plaatsen van de paneel.

PV-module

Ookwel zonnepaneel.

PV-systeem

Een zonnestroom-installatie bestaande uit zonnepanelen, de omvormer en het benodigde montagemateriaal.[Terug]

PVT

Een afkorting voor het de combinatie van zonnecollectors en zonnepanelen in een systeem.

Regeling

Schakelt de pomp in een zonneboiler aan zodra de zonnecollector warmer is dan het water in het voorraadvat. Het beschermt het systeem van bevriezing en oververhitting.

Salderen

Salderen is de eerste fase van het terugleveren aan het lichtnet. Het is kortgezegd het tegen elkaar wegstrepen van de door u opgewekte stroom met de stroom die u afneemt van uw elektriciteitsmaatschappij. Salderen is altijd mogelijk, ongeacht wie uw energieleverancier of netbeheerder is. Invoeden is fase 2 van terugleveren. Als u meer opwekt dan u zelf verbruikt, dan voedt u in.[Terug]

Silicium

Elke zonnecel is gemaakt uit silicium (vuursteen, dat bijvoorbeeld ook voor productie van computerchips wordt gebruikt). Silicium is een halfgeleidermateriaal. Door instraling komen elektronen in het paneel los en stijgt de spanning. Naast polykristallijne- en monokristallijnepanelen bestaan er ook amorfe siliciumpanelen.[Terug]

Solarkabels

Bedrading voor een PV-systeem. Deze kabels verbinden de PV-panelen onderling. Kabeldiktes variëren tussen de 2 en 10 mm, afhankelijk van de grootte van de installatie; 4 – 6 mm is gebruikelijk. Het is belangrijk niet te dunne kabels te nemen omdat dit tot stroomverlies kan leiden. Het is eveneens belangrijk niet te dikke kabels te nemen, omdat deze aanzienlijk duurder zijn.[Terug]

Specifieke opbrengst

Kengetal waarmee het fuctioneren van een zonnestroomsysteem wordt beschreven. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/kWp/jaar. Het geeft weer wat een geïnstalleerde kiloWattpiek (kWp) aan zonnestroomvermogen per jaar aan elektrische energie (in kWh) levert. In Nederland levert een gemiddeld systeem dat optimaal is georienteerd een specifieke opbrengst van ongeveer achthonderdvijfenzeventig kWh/kWp/jaar.

Standaard testconditie (STC)

Omstandigheden waaronder een zonnepaneel zijn gespecificeerde piekvermogen levert.

Stand-alone system

'Stand-alone systems' worden niet aangesloten op het lichtnet en zijn geheel zelf-voorzienend. Ze slaan de energie die de zonnepanelen opwekken overdag op in speciale accu’s.[Terug]

String van zonnepanelen

De meest gebruikelijke manier om een omvormer aan te sluiten, is d.m.v een string. Een string verbindt alle panelen met elkaar middels solarkabels. De opgebouwde gelijkstroom in de panelen wordt in één keer getransporteerd naar de omvormer. Een string wordt ook wel een serieschakeling genoemd.[Terug]

Temperatuurcoëfficiënt

Niet alleen de lichtinstraling of de kwaliteit van de apparatuur bepalen hoeveel elektriciteit uw zonnepanelen opwekken. Ook de temperatuur is van uiterst belang. Als deze stijgt, wordt het rendement aanzienlijk lager. Met een temperatuurcoëfficiënt kan worden geschat hoe een zonnepaneel reageert op temperatuurverschillen.

Als u kijkt naar het specificatieblad van uw panelen dan moet u zoeken naar het teken %/K. Dit symbool betekent procenten per graad Kelvin. Tegenwoordig is 0,45%/K gebruikelijk; d.w.z dat een paneel slechts 0,45% op rendement achteruit gaat bij een temperatuursverandering van 1 °C. De standaard ligt daarbij meestal rond de 25 °C FAo.  Onder sommige omstandigheden kunnen zonnepanelen sterk verhitten, zoals in de woestijn. Het is dan zaak speciale omvormers aan te schaffen.[Terug]

Terugverdienen

De situatie waarbij uw investering in zonnepanelen binnen afzienbare termijn terugverdient wordt door uw besparing op elektriciteitskosten. De terugverdientijd is de periode dat u er over doet uw installatie-uitgave terug te verdienen. Die ligt rond de 9-10 jaar.[Terug]

Trafo-omvormer

In een omvormer met trafo zit een gewone transformator van 50 Hz. Deze omvormers beschikken over een interne thermische zekering en een galvanische scheiding.[Terug]

Trafoloze-omvormer

Trafoloze-omvormers kennen in tegenstelling tot de omvormers met transformator geen galvanische scheiding.[Terug]

TÜV-certificering

TÜV is een wereldwijd gerenommeerde en leidende certificatie- en inspectie-instelling. TÜV staat voor "Technischer Überwachungsverein". De organisatie biedt onafhankelijke beoordelingen en accreditatiecertificaten op de veiligheid en kwaliteit van zonnepanelen. Tevens benadrukt de organisatie het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.[Terug]

Vacuumbuiscollector

Type zonnecollector opgebouwd uit naast elkaar geplaatste (vacuüm gezogen) glazen buizen.

Vlakke plaatcollector

Type zonnecollector dat meestal plat of schuin op een dak gemonteerd wordt en eruit ziet als een groot dakvenster.

Voorraadvat

Onderdeel van zonnewarmtesysteem dat ervoor zorgt dat de door de zon geproduceerde warmte wordt opgeslagen tot op het moment dat er warm water nodig is.

Wattpiek (Wp)

Eenheid van vermogen dat de panelen onder FAo opwekken. In de realiteit produceren panelen niet op hetzelfde niveau als onder de ideale testomstandigheden.[Terug]

Wafer

Dunne plak halfgeleider voor zonnecellen.

Wisselstroom

Als u uw stekker in het stopcontact steekt, dan krijgt u wisselstroom; het is wereldwijd de standaardmanier van elektriciteitslevering. Het woord wisselstroom komt voort uit het karakter van de stroomrichting en dat deze voortdurend afwijkt van het voorgaande punt. Als deze stroomrichting geplot wordt, dan zien we een sinusvormige signaal: 180° van de spanningsgolf ligt in de positief geladen regio opgevolgd door 180° in de negatief geladen regio. Wisselstroom kent 3 fasen. Ook wel aangeduid met symbool AC (het Engelse ‘Alternating Current’).[Terug]

Zonnecel

Waar de elektriciteit wordt opgewekt. Eén enkele zonnecel bestaat uit wel 7 verschillende lagen. Daarbij is de bovenste en onderste laag van glas of plastic om de rest van de cel te beschermen. Daarna komt respectievelijk van boven naar beneden een laag halfgeleider (silicium-fosfor), een laag titaandioxide, een laag elektrolyte-oplossing, katalysator, weer halfgeleider (silicium-borium) en een laagje plastic of glas.[Terug]

Zonneboiler

Synoniem voor zonnewarmtesysteem om water te verwarmen met behulp van de warmte van de zon. Doorgaans bestaat een zonneboiler uit een zonnecollector die de warmte opvangt, een transportvloeistof die de warmte doorgeeft en een boilervat waarin het water bewaard wordt voor gebruik.

Zonnecollector

Onderdeel van een zonnewarmtesysteemndat zonlicht opvangt en omzet in warmte

Zonnepaneel

Een zonnepaneel verwerkt middels een foto-elektrische reactie licht naar elektriciteit. Zonnepanelen zijn hoogwaardige staaltjes techniek met een complexe werking. Een zonnepaneel bestaat uit een serie zonnecellen. Elke zonnecel heeft een vermogen van tussen de 2 en 3 Wp, afhankelijk van de kwaliteit van het paneel en het rendement waarmee het paneel produceert. In sommige panelen zitten maar 36 zonnecellen, maar 60 zonnecellen per paneel is het meest gangbaar. De panelen die Triplesol verkoopt hebben een piekvermogen van tussen de 245 en 255 Wp.[Terug]

Zonnepaneelpakket

De volledige configuratie dat u bij Triplesol aan kunt kopen, bestaande uit de zonnepanelen, de omvormer en het montage materiaal.[Terug]

Zonthermie

Technologie die het mogelijk maakt zonnestaling te gebruiken om bijvoorbeeld water te verwarmen.

Zonnestroom

Met zonnestroom wordt elektriciteit bedoeld dat wordt opgewekt met zonnepanelen. Hier staat ‘grijze stroom’ tegenover, dat van het lichtnet wordt afgenomen. [Terug]

Ontvang een gratis adviesrapport